Approach to Clubbing fingers

“เมื่อตรวจพบผู้ป่วยมี clubbing fingers ให้ตรวจเพิ่มเติมเพื่อหา clue ของโรคต่าง ๆ โพสนี้ได้รวบรวมวิธีการเบื้องต้นอย่างง่าย ในการซักประวัติและตรวจร่างกายในแง่ของการ approach แบบหมอผิวหนัง โดยเน้นสอนการดูรอยโรค อย่างไรก็ตาม บางท่านอาจมีวิธีการ approach จากอาการแสดงอื่นที่แตกต่างออกไปตามความถนัด แต่สุดท้ายแล้ว เชื่อว่าคำตอบที่ได้จะมาเจอกันที่ปลายทางเดียวกันค่ะ”

เครดิตเนื้อหาและภาพจาก reference และขออนุญาตใช้ภาพบางส่วนจาก google เพื่อการเรียนรู้ค่ะ

บทความลิขสิทธิ์ Copyright © HELLO SKIN by หมอผิวหนัง All rights reserved.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s